Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.

P?ihlen jen pro zam?stnance

TOPlist

Historie spole?nosti

Znojemská dopravní spole?nost - PSOTA, s.r.o.

Ko?eny historie sou?asné spole?nosti sahají do roku 1990, kdy Karel Psota st. zaloil firmu Karel Psota Autoexpres. Ta zahájila svoji ?innost s jedním autobusem typu Škoda ŠD-11.

V roce 1991 p?ibyl další autobus a byly zavedeny linky do Brna a Prahy, zatím pouze po jednom spoji. Tehdejší zázemí pro parkování vozového parku bylo a do roku 1994 v areálu spole?nosti Zenza, na ulici I. P. Pavlova ve Znojm?.

BUS1

První zlom nastal v roce 1992, kdy byla uzav?ena smlouva a zahájena pravidelná doprava pro jadernou elektrárnu Dukovany. Firma se rozrostla o další ?ty?i autobusy i další zam?stnance a byla otev?ena dopravní kancelá? na p?edprodej místenek s administrativním zázemím na Rudoleckého ulici ?. 25 ve Znojm?. Zahájena byla p?eprava na regionálních linkách Znojmo – Hat? a Znojmo – Miroslav - M. Krumlov a to bez jakýchkoliv dotací.

Vzhledem k nár?stu vozového parku a nutnosti ?ešit servisní zázemí byl v roce 1994 pronajat areál technické základny Agrostavu, a. s. v Dobšicích u Znojma. Zde, v prostorných dílnách ji mohly být bezproblémov? provád?ny pravidelné kontroly a opravy autobus?. Pro vlastní pot?ebu byla zprovozn?na ?erpací stanice PHM a my?ka autobus? a nákladních automobil?. Tento areál v omezené mí?e plní svoji funkci pro naše pot?eby dodnes.

Po?et autobus? stále nar?stal p?i sou?asné obm?n? vozového parku za nová moderní vozidla. V roce 1996 jejich po?et dosahoval 20 kus?. Tento rok se stal také rokem zaloení dnešní Znojemské dopravní spole?nosti – PSOTA, s. r. o.

Doprava byla rozší?ena o linku Znojmo – ?íov a zaznamenán byl další nár?st nepravidelné dopravy. Za?aly jezdit první autobusy na pohon zemním plynem.

V r. 1998 byla ?erpací stanice PHM otev?ena ve?ejnosti, v?etn? dalších slueb pro motoristy. Administrativa spole?nosti se p?est?hovala z Rudoleckého ulice do nov? pronajatých kancelá?ských prostor umíst?ných rovn? v areálu Agrostavu v Dobšicích.

Dalším zlomovým rokem byl rok 2003. Do tohoto roku bylo provozováno p?t pravidelných linek, z toho 3 dotované a 2 nedotované. Spole?nosti bylo ve výb?rovém ?ízení p?id?leno dalších 11 regionálních linek v závazku ve?ejné sluby.

Svými p?epravními výkony v roce 2005 pat?ila naše spole?nost mezi významné dopravce regionu. Celkem spole?nost v roce 2005 p?epravila 1 418 000 cestujících a najezdila 2 923 000 kilometr?. V roce 2005 tak bylo p?epraveno o 158 000 cestujících více ne v r. 2004.

Rok 2005 byl pro naši spole?nost významný také tím, e jsme se vrátili k alternativnímu vyuití pohonných hmot a na konci roku jsme p?evzali od autorizované firmy dva linkové autobusy Karosa p?estav?né na pohon CNG, tedy na pohon zemním plynem. V dubnu a ?ervnu 2006 k nim p?ibyli další dva linkové autobusy na pohon CNG   I kdy z hlediska servisního zabezpe?ení stávající prostory dosta?ují, vlivem nár?stu vozového parku za?ínaly být parkovací prostory areálu Agrostavu ji pon?kud stísn?né. ?ešili jsme tedy problém získání dalších ploch pro parkování v p?ijatelném dosahu autobusových terminál?.

Po sloitých jednáních zakoupila v roce 2004 spole?nost Autoexpres Karel Psota, s. r. o., její jednatel Karel Psota ml. je také jedním z jednatel? Znojemské dopravní spole?nosti, areál bývalých Znojemských mlékáren, nyní Autocentrum do svého vlastnictví. V m?síci únoru 2005 byly ukon?eny úpravy kancelá?ských prostor v administrativní budov? a všichni administrativní pracovníci spole?nosti v?etn? vedení se po?átkem b?ezna 2005 p?est?hovali na toto nové p?sobišt? na Dobšické ulici ?. 6 ve Znojm?.

Autobusy spole?nosti od roku 2006 postupn? dostávají nový lutobílý kabát a pro lepší informovanost cestující ve?ejnosti jsou na autobusech instalovány nové digitální sm?rové panely. Dálkové autobusy spole?nosti jsou st?íbrné, s výrazným ozna?ením spole?nosti.

V roce 2006 bylo realizováno zapojení spole?nosti do celostátního automatizovaného místenkového systému autobusové dopravy AMS bus. Cestující si tak mohou zakoupit v naší p?edprodejní a informa?ní kancelá?i na Rudoleckého ulici jízdenku do jakékoliv tuzemské, ?i zahrani?ní destinace, kam zajiš?uje spojení dopravce, je je v systému zaregistrován.

Od 1. 7. 2006 spole?nost dále rozší?ila svoji ?innost v oblasti dotované dopravy tím, e obstála v sout?i na provozování linky 440 v systému IDS a zajiš?uje tedy od výše uvedeného roku také provoz m?stské dopravy v Moravském Krumlov?. Pro zajišt?ní podmínek provozu bylo z?ízeno detašované pracovišt? v areálu ZD v Moravském Krumlov? – Rakšicích.

V roce 2008 spole?nost získala akreditaci k provozování školicího st?ediska pro výcvik a zdokonalování profesionálních ?idi?? sk. C, D, E s u?ebnami ve Znojm? a Kolín?.

V roce 2009 získala spole?nost certifikát ?ízení kvality ISO 9001.

V roce 2010 byla uvedena do provozu nejv?tší stavební investice spole?nosti - vlastní plnící stanice na zemní plyn pro pot?eby vlastní i ve?ejnosti. Tento rok byl dalším p?elomovým rokem spole?nosti. Po vyhraném výb?rovém ?ízení jsme za?ali provozovat m?stskou autobusovou dopravu ve Znojm?. Zárove? bylo uvedeno do provozu nové informa?ní a p?edprodejní st?edisko na Rudoleckého ulici 28 ve Znojm? s moderními interiéry.

V sou?asnosti z?stává hlavním p?edm?tem ?innosti spole?nosti silni?ní motorová doprava osobní, opravárenská ?innost, provoz dvou ve?ejných ?erpacích stanic PHM a ve?ejné plnící stanice CNG. Provozuje rovn? autoškolu sk. B, C, D, E a akreditované školicí st?edisko pro ?idi?e profesionály sk. C, D, E.

?innost spole?nosti zajiš?uje 109 zam?stnanc?. Disponujeme více ne 80 autobusy z toho 17 na pohon zemním plynem (CNG). Ve ve?ejném zájmu provozujeme 32 linek v?etn? MAD Znojmo a M. Krumlov. V roce 2012 spole?nost p?epravila 7,5 miliónu osob a bylo ujeto 4,8 miliony kilometr?. Celkový obrat ?inil 169 mil. K?. V sou?asnosti jsme nejv?tším silni?ním osobním dopravcem ve znojemském regionu.

Pro další budoucnost firmy z?stává na prvním míst? spokojenost zákazníka, kvalitní komunikace a efektivní spolupráce se starosty jednotlivých obcí a dalšími kompetentními p?edstaviteli orgán? státní správy a samosprávy obcí, m?st a kraje.

Ing. Petr Chadim ?editel spole?nosti

Ceny PHM

PHM logoPHM Cena (K?/l) Adresa
natural95 logo 45,50

Areál Agrostavu,
Pod Tratí 326,

Dobšice

platební karty lišta

diesel logo

45,90

AdBlue 32,00
CNG
daily cng logo 6dc4d7
46,90 Autocentrum Psota,
Dobšická 6

 

 

 

Sp?telen weby: