Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.

P?ihlen jen pro zam?stnance

TOPlist

Aktuality

 

UkrajinaLetak1
 
UkrajinaLetak2
 

 
Váení cestující, d?chodci,
mnohým z vás dnešním dnem KON?Í platnost elektronické RO?NÍ jízdenky ve Znojm? (na ?ipové kart?, bankovní kart?) - týká se to kategorie, kte?í mají jízdné od m?sta Znojma ZDARMA = starobní d?chodci, dritelé zlaté plakety (dárci krve) a invalidní d?chodci.
Tato výzva je i pro rodinné p?íslušníky, kte?í mají rodi?e/babi?ky v d?chodu a vyuívají MAD ve Znojm? - prosíme, pomote jim na webových stránkách s nákupem.

? Na informa?ním centru nejsme bohuel schopni jim pomoci - je pot?eba znát p?ihlašovací email a heslo z registrace.

Je nutné jízdenku znovu "zakoupit" za 0 K? na eshopu jako p?i registraci v minulém roce https://eshop.idsjmk.cz/
P?i nákupu NEdoporu?ujeme pouívat funkci "prodlouení jízdenky", ale zadáním nové !

Stru?ný fotonávod viz. níe Vám pom?e jízdenku zakoupit (nyní se trochu liší).


 

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

  1. Vypl?te formulá?: odkaz ztráty a nálezy

Formulá? vás navede, co vše je pot?eba vyplnit, pak ji nevolejte, vše je uvedeno a v?c se dohledává.

Pokud máte jízdenku, opište údaje, které jízdenka nese, datum, ?as (nejlépe dle jízdního ?ádu), linku, trasu: odkud-kam, ?íslo ?idi?e, ztracená v?c-popis. ?ím více a p?esn?ji uvedete údaje, tím je v?tší monost ztracenou v?c dohledat.

  1. Telefonní ?íslo pro ztráty a nálezy je 602 546 381, NEVOLEJTE NA JINÉ, uvedené ?íslo ani ádná jiná naše telefonní ?ísla NEFUNGUJÍ JAKO NONSTOP LINKA. Na uvedený telefon se dovoláte v pracovní dny a dobu, od 7:00h – 15:30h, následn? m?ete psát pouze SMS, na které bude reagováno následující pracovní den a ztráta bude ?ešena.
  1. V p?ípad?, e je ztráta naléhavá a ztraceno bylo v regionálním autobuse, volejte p?ímo koordinátora IDS JMK, spole?nost KORDIS na tel. 5 4317 4317

Dále pak vy?kejte na reakci, není mono z naší strany reagovat ihned. Ztracená v?c se dohledává, kdy se kontaktují ?idi?i a ten v p?ípad?, e je na trase, nem?e ihned reagovat a hned zvedat telefony. Opakovaným voláním se dohledávání ztracené v?ci neuspíší. Prosíme o strpení, snaíme se všem vyjít vst?íc a v??te, e z kadého vráceného p?edm?tu máme sami radost. V p?ípad?, e se nedohledá, je nám líto, ale z?ejm? si ho n?kdo p?ivlastnil. Bohuel i s tím se v p?ípad? ztráty musí po?ítat a pak se prosím nezlobte na nás. D?kujeme za pochopení

 


NaborMikulov
 
 
 
Návod nákupu jízdenky
 

 

 


 

 cerpaciStanice

?erpací stanice PHM

Natural 95, Diesel, AdBlue


Adresa:
Pod Tratí 326, Dobšice

             (areál Agrostavu – viz mapa)

Provozní doba:
PO-PÁ 6:00 - 20:00
SO 6:00 - 19:00
NE 7:00 - 19:00


Pouze s obsluhou
 

 

Ceny PHM

PHM logoPHM Cena (K?/l) Adresa
natural95 logo 45,50

Areál Agrostavu,
Pod Tratí 326,

Dobšice

platební karty lišta

diesel logo

45,90

AdBlue 32,00
CNG
daily cng logo 6dc4d7
46,90 Autocentrum Psota,
Dobšická 6

 

 

 

Sp?telen weby: